Klik hier voor de PFD-versie.

Uitgangspunt: er moet altijd accijns en btw worden betaald in het land van levering en tegen de tarieven die gelden in het land van levering. Dit is zo als een buitenlander in je winkel iets koopt, het is niet van belang dat hij een Italiaan of een Japanner is. Dit is ook zo als je verzendt naar buiten de EU: de Douane heft dan bij de inklaring de verschuldigde lokale accijns, invoerrechten en lokale btw. Dit is ook als je levert naar een ander EU-land, zie hieronder, er is dan geen Douane die het regelt.

Deze notitie gaat uitsluitend over de btw aspecten, accijns en benodigde documenten bij transport van accijnsgoederen (alcoholische dranken) van het ene EU-land naar een ander EU-land. Voor de accijns is steeds het criterium: waar bevinden zich de goederen en niet “wat is de officiële vestigingsplaats van de betreffende bedrijven”. Een ander belangrijk uitgangspunt is, dat accijns een verbruiksbelasting is en dus uiteindelijk moet worden betaald in het land waar de drank wordt geconsumeerd. In deze notitie gaan we er steeds vanuit, dat de leverancier (hier gedefinieerd als een bedrijf dat in alcoholische dranken handelt en/of produceert) de goederen verzendt vanuit het land waar hij gevestigd is en dat de besteller de goederen ontvangt in het land waarin hij gevestigd is. Uitgangspunt is tevens, dat u een bedrijf bent met een Belgisch btw nummer en u, indien u importeert, tevens een Belgisch accijnsnummer heeft (Vergunning Geregistreerd Geadresseerde of Vergunning Accijns Goederen Plaats/Erkend Entrepothouder).

Disclaimer: dit document is opgesteld na zeer intensieve bestudering van de nationale en Europese regelgeving. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de inhoud. Interpretatie van de regelgeving blijft bovendien de bevoegdheid van de Dienst onder wie u ressorteert.

Hieronder worden deze situaties verder uitgewerkt:

1. Import (bedrijfsmatig) naar België vanuit een Leverancier in een ander EU-land

Dit is business to business. De Leverancier uit het andere EU-land dient u te factureren met btw-nultarief (btw verlegd) indien u uw btw-nummer aan hem hebt verstrekt. Het is dan een intracommunautaire levering. Bij palletvervoer binnen de EU is altijd een CMR nodig. Dit is niet nodig bij eigen vervoer en ook niet bij postzendingen, het pakketlabel fungeert als vrachtbrief. Onder postzendingen wordt ook verstaan verzending als pakket met pakket- diensten als B-Post, DPD, UPS etc. Voor de accijns dienen 2 situaties te worden onderscheiden. Het hieronder vermelde geldt ongeacht of per pallet of als postpakket wordt vervoerd.

a. U krijgt geleverd onder schorsing van accijns.

Dit is zinvol als de goederen zich in een accijnsentrepot bevinden, hierdoor wordt vermeden dat de goederen eerst door de Leverancier moeten worden uitgeslagen tot verbruik, waardoor deze in eigen land accijns moet afdragen, die deze vervolgens weer terug moet gaan vragen. Levering onder schorsing van accijns kan alléén indien u een Vergunning (Tijdelijk) geregistreerde heeft of zelf Erkend Entrepothouder bent. De Leverancier meldt de verzending elektronisch aan in het EMCS-systeem (E-AD als vervanger van papieren AGD). U dient als ontvangend bedrijf de goederen elektronisch af te melden via het EMCS of uw Persoonlijk Domein op de website van de Belastingdienst. Bovendien dient u een elektronische Weekaccijnsaangifte te verzorgen, tenzij wordt ontvangen in een Accijns Goederen plaats, waardoor de schorsing van accijns doorloopt). Bij de goederen dient een afdruk van de E-AD, of een vrachtbrief met de ARC (Unieke Referentie Code), of een commercieel document met de ARC te worden meegezonden.

Opmerking 1: De Leverancier dient u de prijs exclusief accijns te factureren. De Leverancier loopt bij verzending onder de schorsing van accijns het risico, dat hijzelf alsnog de accijns moet voldoen als u als ontvangend bedrijf de E-AD niet aanzuivert.

Opmerking 2: als u als ontvanger in België accijns heeft afgedragen, zijn de goederen in het vrije verkeer gebracht. U kunt ook de goederen ontvangen in een douanedepot (Accijns Goederen Plaats, afgekort AGP). De goederen zijn dan als het ware België nog niet in. U dient dan in België accijns af te dragen zodra deze in de normale verkoopvoorraad worden opgenomen (uitslag tot verbruik). Een eis is dat de minimum voorraad in de AGP tenminste 10.000 liter is (bij wijn).

b. Er wordt geleverd door een bedrijf dat niet is geregistreerd als Geregistreerd verzender in het EMCS.

Dit kan zijn omdat de verzender nooit zelf accijns af behoeft te dragen (hij koopt altijd veraccijnst in of er is geen accijns in het land van verzending verschuldigd). De Leverancier dient dan te verzenden met een VGD (EU-document Vereenvoudigd Geleidedocument Intra-communautair verkeer van goederen die zijn uitgeslagen tot verbruik). U dient als ontvangend bedrijf tevoren de verzending te melden aan de Douane. Uiterlijk de donderdag van de week volgend op de week van ontvangst van de alcoholhoudende dranken in België moet u zich met de exemplaren 2 en 3 van het VGD aanbieden op het hulpkantoor van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Tevens dient u het derde deel van het VGD, voorzien van stempel van de Douane, terug te sturen naar de Leverancier. De leverancier kan op basis hiervan de in het eigen land betaalde accijns terugvragen bij de Douane in het eigen land. Hij dient u dus zonder accijns te factureren.

Als in het land van verzending geen accijns verschuldigd is, dient in principe ook met een VGD te worden verzonden. In sommige landen kunnen kleinere wijnproducenten hiervan ontheffing krijgen. Het overbrengen vindt dan plaats met een “document voor het vervoer van wijnbouwproducten”. Zij hebben dan daarnaast een bewijs nodig dat de goederen in een andere EU-land zijn afgeleverd.

Opmerking 1: als u goederen aankoopt bij een particulier in een ander EU-land, is de btw en accijns in het land van verzending afgedragen en kan niet worden teruggevraagd. Het pakket kan zonder VGD worden verzonden.

Import door particulieren: een Belgische consument mag incidenteel stille wijn zelf meenemen uit een ander EU-land tot een maximum van 90 liter. Bij overschrijding van dit maximum ligt bij de consument een bewijsplicht, dat hij voor eigen gebruik heeft gekocht. Indien het niet voor eigen gebruik is, dient de consument direct in België dagaangifte te doen. De consument kan de afgedragen btw niet terugvragen. De Leverancier kan alléén de accijns terugvragen als bij het vervoer gebruik is gemaakt van een Vereenvoudigd Administratief document (op basis van de door de douane in België afgestempelde doorslag). Dit is in deze situatie niet het geval. Feitelijk is het importeren anders dan voor eigen gebruik een bedrijfsmatige activiteit en dient deze situatie hoogstens incidenteel voor te komen.

Indien een Belgische consument niet zelf meeneemt, maar de goederen zelf laat vervoeren, is hij verplicht zelf in België accijns af te dragen. Dit geldt zodra hij in België accijnsgoederen voorhanden heeft die hij heeft laten vervoeren vanuit een andere lidstaat. Dit geldt ongeacht of de goederen voor eigen gebruik zijn.

2. Levering vanuit België aan een bedrijf in een ander EU-land (B to B)

Dit is business to business. U dient te factureren met btw-nultarief (btw verlegd) indien u het btw-nummer van het bestellend bedrijf heeft. Het is dan een intracommunautaire levering. Bij palletvervoer binnen de EU is altijd een CMR nodig. Dit is bij pakketvervoer niet nodig, het pakketlabel fungeert als vrachtbrief. Voor de accijns dienen 2 situaties te worden onderscheiden.

a. U levert onder schorsing van accijns.

Dit mag alleen indien u levert vanuit een belasting entrepot/AGP en de ontvanger een Geregistreerd bedrijf is (een accijnsnummer heeft) of een AGP is. Indien dit niet het geval is, dient u eerst de goederen in België in het vrije verkeer te brengen (accijns af te dragen in België). Dit geldt zelfs als in het bestemmingsland het accijnstarief nul is. U meldt de verzending elektronisch aan in het EMCS-systeem (E-AD als vervanger van papieren AGD). Het ontvangend bedrijf de goederen elektronisch af te melden via het EMCS/Persoonlijk Domein (zelfs als het accijnstarief nul is) en een elektronische Weekaccijnsaangifte te verzorgen (tenzij wordt ontvangen in een Belasting entrepot, waardoor de schorsing van accijns doorloopt). Bij de goederen dient een afdruk van de E-AD, of een vrachtbrief met de ARC (Unieke Referentie Code), of een commercieel document met

de ARC te worden meegezonden.

b. U levert veraccijnst aan een bedrijf, bijvoorbeeld in Nederland.

Dit gaat hetzelfde als bij punt 1b: verzending met VGD, het Nederlandse bedrijf moet aangifte doen in Nederland en u het derde deel van de VGD terugsturen, waarna u de in België betaalde accijns kan terugvragen. Zie de Wet betreffende de algemene regeling accijnzen art 9. De teruggave van accijns en het gebruik van een VGD geldt overeenkomstig voor ieder EU-land (Richtlijn 2008/118 art 33 lid 6, respectievelijk art 34 lid 1).

U heeft wél een accijnsprobleem: u moet het derde deel van de VGD met stempel terugkrijgen alvorens u de accijns kan terugvragen. Als u dus factureert zonder doorbelasting van de accijns, kunt u daarmee het schip in gaan. Mogelijke oplossingen:

  • Op factuur een afzonderlijke post opnemen “te crediteren accijns na

  • terug ontvangst 3e deel VGD”;

  • Factureren zonder doorbelasting van de Belgische accijns, een afzonderlijke factuur voor de accijns sturen en deze weg laten lopen bij terug ontvangst deel 3 VGD;

  • Factureren met de in het bestemmingsland verschuldigde accijns minus de Belgische accijns en zelf de accijns afdragen in het bestemmingsland, overeenkomstig de procedure bij afstandsverkopen (zie punt 3 onder a). U kunt dan op basis van uw exemplaar van het VGD en het bewijs dat u de accijns in Nederland heeft afgedragen de in België afgedragen accijns terugvragen (let op: formeel is een afdrachtbewijs en een terugontvangen derde deel VGD nodig met de aantekening van geadresseerde, dat de goederen door hem zijn ontvangen).

  • Een AGP oprichten, de accijns terugvragen voor de goederen waarover al accijns is betaald en vanuit een AGP verzenden onder schorsing van accijns.

Opmerking 1: als U verzendt naar een EU-land waar voor deze goederen geen accijns verschuldigd is (bijvoorbeeld verzending van stille wijn vanuit België naar Italië), moet u ook met een VGD verzenden en moet U om accijns terug te kunnen vragen een document terugontvangen met de adresgegevens van de fiscale autoriteiten in het bestemmingsland, datum van aanvaarding en registratienummer. In de praktijk is dit gewoon een door de douane afgestempeld derde deel VGD.

Opmerking 2: het bovenstaande geldt óók als U verzendt naar bedrijven zonder accijnsnummer, zoals bijvoorbeeld horeca. Ook dan is een VGD nodig. Verzending naar een bedrijf valt niet onder de definitie van afstandsverkoop.

3. Levering aan een consument in een ander EU-land

Levering aan een consument mag alleen indien de goederen in het vrije verkeer zijn gebracht, dat wil zeggen dat er voor die goederen in België accijns is betaald. Levering onder schorsing van accijns aan een consument is verboden. Dit geldt ook bij levering aan een consument in een ander EU-land. Uiteindelijk is accijns verschuldigd in het land waarin de goederen worden geconsumeerd. Dit betekent dat bij levering aan een consument in Nederland eerst in België accijns moet zijn afgedragen, u vervolgens in Nederland accijns moet afgedragen tegen de aldaar geldende tarieven en dat u de in België betaalde accijns kan terugvragen. Dit laatste is in België dusdanig complex gemaakt, dat het meestal de moeite niet loont.

Een zending aan consumenten zal in het algemeen een postzending betreffen. Er is dan geen CMR nodig. Er is ook geen VGD of een ander geleide document nodig. Dit blijkt uit Richtlijn 2008/118 art 34 lid 1: verplichting tot accijns geleidedocument bestaat alleen bij levering aan bedrijven of aan levering aan particulieren niet voor eigen gebruik. U dient dan als leverancier via uw administratie aan te kunnen tonen, dat de goederen naar het buitenland zijn gegaan. Voor de accijns zijn er twee situaties:

a. Afstandsverkoop: De leveringen van goederen die worden verzonden of vervoerd door of voor rekening van de leverancier, ook wanneer de leverancier indirect tussenkomt bij het vervoer of de verzending van de goederen, vanuit een andere lidstaat dan die van aankomst van de verzending of het vervoer van de goederen naar de afnemer.

De definitie van afstandsverkopen voor de accijns is in elk EU-land dezelfde, namelijk vastgelegd in Richtlijn 2008/118 art 36 lid 1 en verder aangescherpt in de EU-richtlijn e-commerce. Bij afstandsverkopen gelden drempelbedragen. Bij alcoholische dranken is het drempelbedrag nul. U dient de btw tegen het tarief van het bestemmingsland te factureren (Richtlijn 2006/112EG art 33 lid 1 juncto art 34 lid 1) en de accijns tegen het tarief van het bestemmingsland periodiek aan te geven en af te dragen aan het bestemmingsland.

Volgens Richtlijn 2008/118 art 36 lid 4 letter a dient er één enkel, door de lidstaat van bestemming speciaal voor afstandsverkopen aangewezen loket te zijn. De accijns wordt afgedragen volgens de procedure die door de lidstaat is vastgesteld (art 36 lid 2). De Leverancier dient af te dragen, de lidstaat kan evenwel bepalen dat via een in die lidstaat gevestigde fiscaal vertegenwoordiger moet worden afgedragen en ook dat de geadresseerde moet afdragen, als de Leverancier geen zekerheid heeft gesteld of afgedragen (art 36 lid 3).

Voor de accijns kunt u, als u geen fysieke vestiging in Nederland heeft, alléén aangifte doen via een fiscaal vertegenwoordiger accijns verkoper op afstand.

Vinologix heeft hiervoor inmiddels de vereiste vergunning verkregen voor NL. In (bijna) alle landen geldt helaas, dat accijnsaangifte voor afstandsverkopen alléén kan via een fiscaal vertegenwoordiger die is gevestigd in dat land. Gelukkig is er in vele EU-landen geen accijns verschuldigd op wijn, zie tabel onderaan het document.

Er is echter ook al accijns afgedragen in het eigen land (land van verzending). Bij verzending vanuit België is hierop de Wet betreffende de algemene regeling accijnzen art 9 van toepassing. Als U aantoont, dat de accijns in het bestemmingsland is afgedragen, kan U de in België afgedragen accijns terugvragen. Dit is echter bijzonder omslachtig, als u niet zelf de accijns in België heeft afgedragen. Terugvragen kan tot uiterlijk 12 maanden na de aangifte van de accijns in het bestemmingsland. Dit geldt ook als in het bestemmingsland geen accijns verschuldigd is. U moet dan via uw administratie aan kunnen tonen, dat de goederen in het land van bestemming zijn afgeleverd. De regeling dat als de Leverancier aantoont, dat hij de accijns in het bestemmingsland heeft afgedragen, hij de in zijn eigen land afgedragen accijns terug kan vragen geldt uniform in elk EU-land (Richtlijn 2008/118 art 36 lid 5).

Opmerking 1: Aangezien de accijns en daarmee de verkoopprijs ex btw per bestemmingsland verschilt, is het aan te bevelen dit voor de consument inzichtelijk te maken. Dit kan door de afgedragen accijns (tegen het tarief van het bestemmingsland) als afzonderlijke post op zijn factuur te vermelden.

Opmerking 2: grote wijnhandelaren die hun wijnen in een AGP hebben opgeslagen kunnen de goederen onder schorsing van accijns leveren aan hun fiscaal vertegenwoordiger onder één E-AD per zending, waarna de fiscaal vertegenwoordiger de accijnsafdracht en de binnenlandse distributie regelt.

b. De consument neemt de goederen zelf mee, of regelt zonder directe of indirecte tussenkomst van de leverancier zelf het vervoer en betaalt dit rechtstreeks.

Dit is als het ware een winkelverkoop aan een consument die voor eigen gebruik koopt en de goederen meeneemt naar zijn eigen land. U mag ervan uitgaan, dat het voor eigen gebruik is, ook al is het een buitenlandse consument die méér dan 90 liter koopt. U dient de Belgische btw en accijns in rekening te brengen. U dient geen enkele betrokkenheid te hebben bij het transport, zelfs als u alléén maar een transporteur aanraadt of vermeldt op uw website, is sprake van een indirecte tussenkomst en dus van een afstandsverkoop.

Aangifte en afdracht van accijns en btw in het bestemmingsland

Dit is per 1 juli 2021 handig geregeld voor de BTW en blijft voor de accijns helaas per land verschillend geregeld.

BTW: u kunt de in het bestemmingsland verschuldigde btw aangeven via de Nederlandse Belastingdienst: One Stop Shop aangifte (OSS); Unieregeling. U geeft deze aan per bestemmingsland. U zult in uw administratie dus de omzet moeten registreren per bestemmingsland en aan uw klanten de in het bestemmingsland verschuldigde btw in rekening moeten brengen in plaats van de Nederlandse btw. Hierin is niets veranderd, alléén het doen van aangifte behoeft niet meer in het bestemmingsland, maar geschiedt via België.

Accijns: Dit is per land verschillend geregeld. Voor Duitsland hebben wij een afzonderlijke notitie gemaakt. Zie voor Nederland hierboven onder 3a. Voor de afdracht van accijns heb je een accijnsnummer nodig in het bestemmingsland. In (bijna) alle landen kan dit slechts als je een fysieke vestiging hebt in dat land (geen postbusadres), anders dien je aangifte te doen via een fiscaal vertegenwoordiger. Vinologix heeft een vergunning Fiscaal Vertegenwoordiger in Nederland en is bezig dit ook voor andere bestemmingslanden te regelen. Maar liefst 15 EU-landen heffen geen accijns op stille wijn. U kunt een overzicht van alle accijnstarieven per bestemmingsland downloaden via https://europa.eu/youreurope/business/taxation/excise- duties-eu/product-excise-duties/index_nl.htm#alcohol. Klik dan op Volledige lijst van accijnstarieven in de EU voor alcohol/alcoholische dranken. U kunt de meest actuele accijnstarieven raadplegen via http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxSearch.html.

U selecteert bij Taks Type “Alcoholic Beverages” en selecteert het bestemmingsland. Zie onderstaande tabel voor de accijns en btw per begin 2021:

Heb je het antwoord gevonden?