Klik hier voor de PDF-versie.

PDF Accijns en BTW bij verzending naar andere EU landen.

PDF Informatie accijnsafdracht

Je verstuurt alcohol buiten Nederland, maar binnen de EU? Dan lees je hier waar je allemaal rekening mee moet houden.

Uitgangspunt: er moet altijd accijns en btw worden betaald in het land van levering en tegen de tarieven die gelden in het land van levering. Dit is zo als een buitenlander in je winkel iets koopt, het is niet van belang dat hij een Italiaan of een Japanner is. Dit is ook zo als je verzendt naar buiten de EU: de Douane heft dan bij de inklaring de verschuldigde lokale accijns, invoerrechten en lokale btw. Dit is ook zo als je levert naar een ander EU-land, zie hieronder, er is dan geen douane die het regelt .

Deze notitie gaat uitsluitend over de btw-aspecten, accijns en benodigde documenten bij transport van accijnsgoederen (alcoholische dranken) van het ene EU-land naar een ander EU-land. Voor de accijns is steeds het criterium: waar bevinden zich de goederen en niet “wat is de officiële vestigingsplaats van de betreffende bedrijven”. Een ander belangrijk uitgangspunt is, dat accijns een verbruiksbelasting is en dus uiteindelijk moet worden betaald in het land waar de drank wordt geconsumeerd. In deze notitie gaan we er steeds vanuit, dat de Leverancier (hier gedefinieerd als een bedrijf dat in alcoholische dranken handelt en/of produceert) de goederen verzendt vanuit het land waar hij gevestigd is en dat de besteller de goederen ontvangt in het land waarin hij gevestigd is. Uitgangspunt is tevens, dat u een bedrijf bent met een Nederlands btw-nummer en indien u importeert tevens een Nederlands accijnsnummer heeft (Vergunning Geregistreerd Geadresseerde of Vergunning Accijns Goederen Plaats).

Disclaimer: dit document is opgesteld na zeer intensieve bestudering van de nationale en Europese regelgeving en is uit den treure besproken met diverse functionarissen van de Belastingdienst. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de inhoud, mede omdat de Belastingdienst niet bereid is een officiële goedkeuring te geven aan dit document, omdat zij interpretatie van de regelgeving de bevoegdheid acht van de individuele Inspecteur onder wie u ressorteert.

Hieronder worden deze situaties verder uitgewerkt:

1. Import (bedrijfsmatig) naar Nederland vanuit een Leverancier in een ander EU-land

Dit is business to business. De Leverancier uit het andere EU-land dient u te factureren met BTW nultarief (btw verlegd) indien u uw btw nummer aan hem hebt verstrekt. Het is dan een intra communautaire levering. Bij palletvervoer binnen de EU is altijd een CMR nodig. Dit is niet nodig bij eigen vervoer en ook niet bij postzendingen, het pakketlabel fungeert als vrachtbrief. Onder postzendingen wordt ook verstaan verzending als pakket met pakketdiensten als Postnl, DPD, UPS etc. Voor de accijns dienen 2 situaties te worden onderscheiden. Het hieronder vermelde geldt ongeacht of per pallet of als postpakket wordt vervoerd.

a. U krijgt geleverd onder schorsing van accijns.

Dit is zinvol als de goederen zich in een accijnsentrepot bevinden, hierdoor wordt vermeden dat de goederen eerst door de Leverancier moeten worden uitgeslagen tot verbruik, waardoor deze in eigen land accijns moet afdragen, die deze vervolgens weer terug moet gaan vragen. De Leverancier meldt de verzending elektronisch aan in het EMCS systeem (E-AD als vervanger van papieren AGD). U dient als ontvangend bedrijf de goederen elektronisch af te melden via het EMCS of uw Persoonlijk Domein op de website van de Belastingdienst. Bovendien dient u een elektronische Weekaccijnsaangifte te verzorgen, tenzij wordt ontvangen in een Accijns Goederen plaats, waardoor de schorsing van accijns doorloopt). Bij de goederen dient een afdruk van de E-AD, of een vrachtbrief met de ARC (Unieke Referentie Code), of een commercieel document met de ARC te worden meegezonden.

Opmerking 1: De Leverancier dient u de prijs exclusief accijns te factureren. De Leverancier loopt bij verzending onder de schorsing van accijns het risico, dat hijzelf alsnog de accijns moet voldoen als u als ontvangend bedrijf de E-AD niet aanzuivert.

Opmerking 2: als u als ontvanger in Nederland accijns heeft afgedragen, zijn de goederen in het vrije verkeer gebracht. U kunt ook de goederen ontvangen in een douanedepot (Accijns Goederen Plaats, afgekort AGP). De goederen zijn dan als het ware Nederland nog niet in. U dient dan in Nederland accijns af te dragen zodra deze in de normale verkoopvoorraad worden opgenomen (uitslag tot verbruik). Via www.belastingdienst.nl kunt u de Aanvraag Vergunning accijnsgoederenplaats downloaden en de toelichting. Een eis is dat de minimum voorraad in de AGP tenminste 10.000 liter is.

b. Er wordt geleverd door een bedrijf dat niet is geregistreerd als Geregistreerd verzender in het EMCS.

Dit kan zijn omdat de verzender nooit zelf accijns af behoeft te dragen (hij koopt altijd veraccijnst in of er is geen accijns in het land van verzending verschuldigd). De Leverancier dient dan te verzenden met een VGD (EU-document Vereenvoudigd Geleidedocument Intra-communautair verkeer van goederen die zijn uitgeslagen tot verbruik). U dient als ontvangend bedrijf tevoren de verzending te melden aan de Douane Emmen (kan telefonisch: 0591680550) en binnen één werkdag na binnenkomst in Nederland elektronisch aangifte van accijns te doen via de belastingwebsite. Tevens dient U het derde deel van het VGD, voorzien van stempel van de Douane, terug te sturen naar de Leverancier.


De Leverancier kan op basis hiervan de in het eigen land betaalde accijns terugvragen bij de Douane in het eigen land. Hij dient u dus zonder accijns te factureren.

Als in het land van verzending geen accijns verschuldigd is, dient in principe ook met een VGD te worden verzonden. In sommige landen kunnen kleinere wijnproducenten hiervan ontheffing krijgen. Het overbrengen vindt dan plaats met een “document voor het vervoer van wijnbouwproducten”. Zij hebben dan daarnaast een bewijs nodig dat de goederen in een andere EU-land zijn afgeleverd.

Opmerking 1: als u goederen aankoopt bij een particulier in een ander EU-land, is de btw en accijns in het land van verzending afgedragen en kan niet worden teruggevraagd. Het pakket kan zonder VGD worden verzonden.

Import door particulieren: een Nederlandse consument mag incidenteel stille wijn zelf meenemen uit een ander EU-land tot een maximum van 90 liter (Wet op de Accijns art 2d lid 1). Bij overschrijding van dit maximum ligt bij de consument een bewijsplicht, dat hij voor eigen gebruik heeft gekocht (WA art 2d lid 2). Indien het niet voor eigen gebruik is, dient de consument direct in Nederland dagaangifte te doen bij de Administratieve Unit Accijns in Emmen. De consument kan de afgedragen btw niet terugvragen. De Leverancier kan alléén de accijns terugvragen als bij het vervoer gebruik is gemaakt van een Vereenvoudigd Administratief document (op basis van de door de douane in Nederland afgestempelde doorslag). Dit is in deze situatie niet het geval. Feitelijk is het importeren anders dan voor eigen gebruik een bedrijfsmatige activiteit en dient deze situatie hoogstens incidenteel voor te komen.

Indien een Nederlandse consument niet zelf meeneemt, maar de goederen zelf laat vervoeren, is hij verplicht zelf in Nederland accijns af te dragen. Dit geldt zodra hij in Nederland accijnsgoederen voorhanden heeft die hij heeft laten vervoeren vanuit een andere lidstaat (WA art 2d lid 3). Dit geldt ongeacht of de goederen voor eigen gebruik zijn.

2. Levering vanuit Nederland aan een bedrijf in een ander EU-land (B to B)

Dit is business to business. U dient te factureren met btw-nultarief (btw verlegd) indien u het btw-nummer van het bestellend bedrijf heeft. Het is dan een intra communautaire levering. Bij palletvervoer binnen de EU is altijd een CMR nodig. Dit is bij pakketvervoer niet nodig, het pakketlabel fungeert als vrachtbrief. Voor de accijns dienen 2 situaties te worden onderscheiden.

a. U levert veraccijnst aan een bedrijf, bijvoorbeeld in België.

Dit gaat hetzelfde als bij punt 1b: verzending met VGD, het Belgische bedrijf moet aangifte doen in België en u het derde deel van de VGD terugsturen, waarna u de in Nederland betaalde accijns kan terugvragen. Zie de Wet op de Accijns art 71 lid 1 letter e, juncto Uitvoeringsbesluit Accijns art 31a. De teruggave van accijns en het gebruik van een VGD geldt overeenkomstig voor ieder EU-land (Richtlijn 2008/118 art 33 lid 6, respectievelijk art 34 lid 1).

U heeft wél een accijnsprobleem: u moet het derde deel van de VGD met stempel terugkrijgen alvorens u de accijns kan terugvragen. Als u dus factureert zonder doorbelasting van de accijns, kunt u daarmee het schip in gaan. Mogelijke oplossingen:

  • Op factuur een afzonderlijke post opnemen “te crediteren accijns na terug ontvangst 3e deel VGD”;

  • Factureren zonder doorbelasting van de Nederlandse accijns, een afzonderlijke factuur voor de accijns sturen en deze weg laten lopen bij terug ontvangst deel 3 VGD;

  • Factureren met de in het bestemmingsland verschuldigde accijns minus de Nederlandse accijns en zelf de accijns afdragen in het bestemmingsland, overeenkomstig de procedure bij afstandsverkopen (zie punt 3 onder a). U kunt dan op basis van uw exemplaar van het VGD en het bewijs dat u de accijns in België heeft afgedragen de in Nederland afgedragen accijns terugvragen (let op: formeel is een afdrachtbewijs en een terugontvangen derde deel VGD nodig met de aantekening van geadresseerde, dat de goederen door hem zijn ontvangen).

  • Een AGP oprichten, de accijns terugvragen voor de goederen waarover al accijns is betaald (Wet op de Accijns art 71 art 1 letter d) en vanuit een AGP verzenden onder schorsing van accijns.

Opmerking 1: als u verzendt naar een EU-land waar voor deze goederen geen accijns verschuldigd is (bijvoorbeeld verzending van stille wijn vanuit Nederland naar Italië), moet u ook met een VGD verzenden en moet u om accijns terug te kunnen vragen een document terugontvangen met de adresgegevens van de fiscale autoriteiten in het bestemmingsland, datum van aanvaarding en registratienummer (Uitvoeringsbesluit Accijns art 31a lid 2). In de praktijk is dit gewoon een door de douane afgestempeld derde deel VGD.

Opmerking 2: het bovenstaande geldt óók als u verzendt naar bedrijven zonder accijns- nummer, zoals bijvoorbeeld horeca. Ook dan is een VGD nodig. Verzending naar een bedrijf valt niet onder de definitie van afstandsverkoop (Wet op de Accijns A art 71 lid 1 letter f).

b. U levert onder schorsing van accijns.

Dit mag alleen indien u levert vanuit een belasting entrepot/AGP en de ontvanger een Geregistreerd bedrijf is (een accijnsnummer heeft). Indien dit niet het geval is, dient u eerst de goederen in Nederland in het vrije verkeer te brengen (accijns af te dragen in Nederland). Dit geldt zelfs als in het bestemmingsland het accijnstarief nul is. U meldt de verzending elektronisch aan in het EMCS systeem (E-AD als vervanger van papieren AGD). Het ontvangend bedrijf de goederen elektronisch af te melden via het EMCS/Persoonlijk Domein (zelfs als het accijnstarief nul is) en een elektronische Weekaccijnsaangifte te verzorgen (tenzij wordt ontvangen in een Belasting entrepot, waardoor de schorsing van accijns doorloopt). Bij de goederen dient een afdruk van de E-AD, of een vrachtbrief met de ARC (Unieke Referentie Code), of een commercieel document met de ARC te worden meegezonden.

3. Levering aan een consument in een ander EU-land

Levering aan een consument mag alleen indien de goederen in het vrije verkeer zijn gebracht, dat wil zeggen dat er voor die goederen in Nederland accijns is betaald. Levering onder schorsing van accijns aan een consument is verboden. Dit geldt ook bij levering aan een consument in een ander EU-land. Uiteindelijk is accijns verschuldigd in het land waarin de goederen worden geconsumeerd. Dit betekent dat bij levering aan een consument in België eerst in Nederland accijns moet zijn afgedragen, u vervolgens in België accijns moet afgedragen tegen de aldaar geldende tarieven en dat u de in Nederland betaalde accijns kan terugvragen.

Een zending aan consumenten zal in het algemeen een postzending betreffen. Er is dan geen CMR nodig. Er is ook geen VGD of een ander geleide document nodig. Dit blijkt uit UBA art 31b, waarin in tegenstelling tot UBA art 31a geen melding meer wordt gemaakt van een VGD en uit Richtlijn 2008/118 art 34 lid 1: verplichting tot accijns geleide document bestaat alleen bij levering aan bedrijven of aan levering aan particulieren niet voor eigen gebruik. U dient dan als leverancier via uw administratie aan te kunnen tonen, dat de goederen naar het buitenland zijn gegaan.

Voor de accijns zijn er twee situaties:

a. Afstandsverkoop: De leveringen van goederen die worden verzonden of vervoerd door of voor rekening van de leverancier, ook wanneer de leverancier indirect tussenkomt bij het vervoer of de verzending van de goederen, vanuit een andere lidstaat dan die van aankomst van de verzending of het vervoer van de goederen naar de afnemer.

De definitie van afstandsverkopen voor de accijns is in elk EU-land dezelfde, namelijk vastgelegd in Richtlijn 2008/118 art 36 lid 1 en verder aangescherpt in de EU-

richtlijn e-commerce. Bij afstandsverkopen gelden drempelbedragen. Bij alcoholische dranken is het drempelbedrag nul. U dient de btw tegen het tarief van het bestemmingsland (bijvoorbeeld België) te factureren (Richtlijn 2006/112EG art 33 lid 1 juncto art 34 lid 1) en de accijns tegen het tarief van het bestemmingsland (België) periodiek aan te geven en af te dragen aan het bestemmingsland (België).

Volgens Richtlijn 2008/118 art 36 lid 4 letter a dient er één enkel, door de lidstaat van bestemming speciaal voor afstandsverkopen aangewezen loket te zijn. De accijns wordt afgedragen volgens de procedure die door de lidstaat is vastgesteld (art 36 lid 2). De Leverancier dient af te dragen, de lidstaat kan evenwel bepalen dat via een in die lidstaat gevestigde fiscaal vertegenwoordiger moet worden afgedragen en ook dat de geadresseerde moet afdragen, als de Leverancier geen zekerheid heeft gesteld of afgedragen (art 36 lid 3).

Er is echter ook al accijns afgedragen in het eigen land (land van verzending). Bij verzending vanuit Nederland is hierop de Wet op de Accijns art 71 art 1 letter f van toepassing, juncto UBA art 31b en URA art 35. Als u aantoont, dat de accijns in het bestemmingsland is afgedragen, kunt u de in Nederland afgedragen accijns terugvragen via het formulier “Verzoek accijns en verbruiksbelastingen – teruggaaf (te downloaden via www.belastingdienst.nl). Dit kan tot uiterlijk 3 maanden na het kalenderjaar waarin het recht op teruggave is ontstaan.

Dit geldt ook als in het bestemmingsland geen accijns verschuldigd is. U moet dan via uw administratie aan kunnen tonen, dat de goederen in het land van bestemming zijn afgeleverd (UBA art 31b). De regeling dat als de leverancier aantoont, dat hij de accijns in het bestemmingsland heeft afgedragen, hij de in zijn eigen land afgedragen accijns terug kan vragen geldt uniform in elk EU-land (Richtlijn 2008/118 art 36 lid 5).

Opmerking 1: Aangezien de accijns en btw per bestemmingsland verschilt, is het aan te bevelen dit voor de consument inzichtelijk te maken. Dit kan door de af te dragen accijns (tegen het tarief van het bestemmingsland) als afzonderlijke post op zijn factuur te vermelden.

Opmerking 2: grote wijnhandelaren die hun wijnen in een AGP hebben opgeslagen kunnen de goederen onder schorsing van accijns leveren aan hun fiscaal vertegenwoordiger in het bestemmingsland onder één E-AD per zending, waarna de fiscaal vertegenwoordiger de accijnsafdracht en de binnenlandse distributie regelt.

b. De consument neemt de goederen zelf mee, of regelt zonder directe of indirecte tussenkomst van de leverancier zelf het vervoer en betaalt dit rechtstreeks.

Dit is als het ware een winkelverkoop aan een consument die voor eigen gebruik koopt en de goederen meeneemt naar zijn eigen land. U mag hiervan uitgaan, ook al is het een buitenlandse consument die méér dan 90 liter koopt. U dient de Nederlandse btw en accijns in rekening te brengen. Via Wet van 7 april 2021 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel) is deze situatie sterk ingeperkt: u mag geen enkele bemoeienis hebben gehad met het vervoer: De zinsnede “ook bij indirecte tussenkomst” is daarbij nieuw in de wettekst. Artikel 5bis van de Uitvoeringsverordening (hierna: UV) noemt in dit kader de volgende gevallen waarin met name sprake is van tussenkomst waaronder de indirecte tussenkomst:

  • Wanneer de verzending of het vervoer van de goederen door de leverancier wordt uitbesteed aan een derde die de goederen aflevert bij de afnemer.

  • Wanneer de verzending of het vervoer van de goederen door een derde wordt verricht, maar de leverancier hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk verantwoordelijk is voor de aflevering van de goederen bij de afnemer.

  • Wanneer de leverancier de vervoerskosten factureert en int bij de afnemer en de afnemer voorts doorverwijst naar een derde die de verzending of het vervoer van de goederen zal uitvoeren.

  • Wanneer de leverancier op welke manier ook de leveringsdiensten van een derde promoot, de afnemer en de derde met elkaar in contact brengt of anderszins de informatie die nodig is voor de aflevering van de goederen aan de afnemer verstrekt aan de derde.

Voornoemd artikel in de UV bepaalt daarbij aan het slot dat de goederen niet worden beschouwd als verzonden of vervoerd door of voor rekening van de leverancier als de afnemer de goederenzelf vervoert of als de afnemer de aflevering van de goederen regelt met een derde en de leverancier niet direct of indirect een rol speelt om de verzending of het vervoer van die goederen te helpen organiseren.


Afdracht van accijns en btw in het bestemmingsland

Dit is per 1 juli 2021 handig geregeld voor de BTW en blijft voor de accijns helaas per land verschillend geregeld.

BTW: u kunt de in het bestemmingsland verschuldigde btw aangeven via de Nederlandse Belastingdienst: One Stop Shop aangifte (OSS); Unieregeling. U geeft deze aan per bestemmingsland. U zult in uw administratie dus de omzet moeten registreren per bestemmingsland en aan uw klanten de in het bestemmingsland verschuldigde btw in rekening moeten brengen in plaats van de Nederlandse btw. Hierin is niets veranderd, alléén het doen van aangifte behoeft niet meer in het bestemmingsland, maar geschiedt via Nederland.

Accijns: voor Duitsland hebben wij een afzonderlijke notitie gemaakt. Zie voor België hierboven onder 3a. Voor de afdracht van accijns heb je een accijnsnummer nodig in het bestemmingsland. In de meeste landen kan dit slechts als je een fysieke vestiging hebt in dat land (geen postbus adres), anders dien je aangifte te doen via een fiscaal vertegenwoordiger in dat land. Wij zijn dat in Nederland en zijn bezig dit ook voor andere landen te regelen. Maar liefst 15 EU-landen heffen geen accijns op stille wijn. U kunt een overzicht van alle accijnstarieven per bestemmingsland downloaden via https://europa.eu/youreurope/business/taxation/excise-duties-eu/product-excise- duties/index_nl.htm#alcohol. Klik dan op Volledige lijst van accijnstarieven in de EU voor alcohol/alcoholische dranken. U kunt de meest actuele accijnstarieven raadplegen via http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxSearch.html.

U selecteert bij Taks Type “Alcoholic Beverages” en selecteert het bestemmingsland. Zie onderstaande tabel voor de accijns en btw per begin 2021:

Heb je het antwoord gevonden?